V terapii jde o jedinečné setkání dvou lidí - klienta a terapeuta. I když o ní ledacos víme, nevíme, jaká je, dokud jsme ji nezkusili. Je nepředvídatelná, tajemná, někdy příjemná, někdy může bolet. Je bezpečná, protože může probíhat anonymně a terapeutka dodržuje profesní mlčenlivost. Jejím největším rizikem je, že přináší změny do života. Než se pro ni člověk rozhodne, často zvažuje pro a proti, překonává ostych. A až když se odváží a zažije ji, zjišťuje, jestli mu stojí za to.

Když se terapie daří,

léčí psychosomatické obtíže,

zlepšuje duševní pohodu,

řeší osobní a vztahové problémy,

může být nástrojem změny sociální situace,

podporuje osobnostní rozvoj.

Co nabízím?

Setkání zaměřená na hledání řešení různých těžkostí - s jednotlivcem starším 16 let, s párem nebo s rodinou. V situaci, kdy se není možno potkat osobně, je možné konzultovat prostřednictvím videohovoru.

Řešení nenabízím hotová, ale doprovázím své klienty na cestě k jejich vlastnímu, jedinečnému a realizovatelnému výstupu. Tam, kde se zdá, že problém nemá řešení, člověka doprovázím, aby těžkost dokázal snést.

Ceník platný od února 2023

Individuální konzultace (50 min)

1000/1300 online 

Konzultace s dvojicí (50 min)

1200/1500 online Kč

Konzultace s dvojicí (80 min)

1700/2000 online Kč

Konzultace s rodinou (80 min)

1700 Kč

Konzultace po 16 hodině

+100 Kč


individuální konzultace v angličtině                      

+200 Kč

Spolupráce nařízená soudem nebo OSPOD - neposkytuji


Vypracování zprávy 


500 Kč

Sjednaný termín je závazný, můžete ho zrušit či odložit nejpozději 24 h před plánovanou schůzkou. Pro změny pondělních termínů volte, prosím, SMS v průběhu víkendu a telefonát v pracovních dnech pro dojednání náhradního termínu.

Čas vyhrazený našemu setkání nemohu nabídnout jinému klientovi, proto jej při pozdní zprávě o změně klientům účtuji. Děkuji za pochopení.

Konzultace prostřednictvím videohovoru jsou po domluvě možné. Oproti osobnímu setkání je třeba počítat s různými specifiky, např. po čas dojednané konzultace si i klient musí zajistit klidné a bezpečné prostředí v soukromí, aby mohl svobodně mluvit o tom, co potřebuje; je omezena řeč těla, protože je často přenášen pouze záběr obličeje nebo horní poloviny těla; práci s párem nebo rodinou je vždy potřeba zvážit s ohledem na možná rizika a minimálně v první konzultaci je potřeba s tématem bezpečí počítat;  kontakt je někdy narušován technickými potíži; platbu je potřeba poukázat na účet do 24 h před zahájením sezení. 


Poučení o zpracování osobních údajů aktualizované k 1. 2. 2023

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Helena Šašková, IČO 04998910, se sídlem Budovatelská 2032, Písek, webová stránka: www.pomahamaucim.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Helena Šašková. Kontaktní údaje pověřence: saskova.helena@seznam.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Mgr. Helena Šašková zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem v rámci konzultace a dále prostřednictvím vzájemné komunikace. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména osobní údaje běžné: jméno a příjmení, jestliže konzultace není poskytnuta anonymně, případně akademický titul, telefonní číslo, a osobní údaje citlivé: bližší informace o osobním životě. Osobní údaje běžné uvádím na titulní straně zápisu, údaje citlivé na samostatných listech bez identifikačních údajů. Od zápisů izolovaně (v elektronické podobě) uchovávám údaje potřebné pro evidenci plateb za poskytnutou službu - osobní údaje běžné, číslo bankovního účtu, fakturační údaje, uhrazené částky.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů klienta ze strany správce je uzavření smlouvy o poskytování terapeutických služeb a řádného poskytování terapeutických služeb.

V rámci těchto účelů zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

  • pro potřebu sjednávání konzultací,
  • pro potřebu psaní poznámek v průběhu konzultací, (poznámky napomáhají kontinuitě spolupráce),
  • pro úhradu služby

a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Mgr. Heleně Šaškové klient poskytne ústně a konkludentně, a dále

3) v souvislosti s plněním právních povinností Mgr. Heleny Šaškové, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

4) pokud to bude nezbytné k ochraně práv, právních nároků a oprávněných zájmů Mgr. Heleny Šaškové dle příslušných právních předpisů České republiky a/nebo EU.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od klientů, a to zejména v souvislosti s uzavřením ústní (na výslovné přání i písemné) smlouvy o poskytování terapeutických služeb, a dále v rámci vzájemné komunikace (především e-mailové, telefonické), a z jiných podkladů a dokumentů, které klient Mgr. Heleně Šaškové poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a klient má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu Mgr. Heleny Šaškové nebo na její e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Mgr. Heleně Šaškové, může tato zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Případným odvoláním souhlasu klienta není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zpřístupnění údajů jiným osobám - prolomení mlčenlivosti

Běžné i citlivé osobní údaje jsou chráněny institutem mlčenlivosti, ale mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.), tzv. prolomení mlčenlivosti. K tomuto může dojít v případě, že se jedná o nezletilé děti definované §6 zákona o sociálně-právní ochraně dítěte nebo o případy ohrožení osoby klienta či další osob. Za takových okolností je oznamovací povinnost a povinnost překazit trestný čin (viz § 167 a 168 trestního zákona) nadřazena terapeutově mlčenlivosti.

O prolomení mlčenlivosti Mgr. Helena Šašková klienta vyrozumí, jestliže jsou dostupné kontaktní údaje.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů klienta je Mgr. Heleně Šaškové udělen na dobu trvání spolupráce mezi nimi na základě ústní smlouvy o poskytování terapeutických služeb, a jejich následné uchování po dobu 2 let (stanoveno etickým kodexem České asociace pro psychoterapii, jíž je Mgr. Helena Šašková členem). 

Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu. 

Osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu výše uvedenou. Poté, co taková doba uplyne, Mgr. Helena Šašková citlivé údaje skartuje v souladu s § 5 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v pozdějších zněních.

Proč jsou pro nás Vámi udělené osobní údaje nezbytné

Poskytnutí Vašich citlivých osobních údajů je nezbytnou podmínkou z hlediska spolupráce při poskytování terapeutických služeb. Co se týče identifikačních osobních údajů, je jejich poskytnutí otázkou vaší vůle, pro terapeutickou práci nejsou podmínkou. Z kontaktních údajů je potřeba poskytnout telefonní číslo nebo obdobný kontaktní údaj, aby bylo možné zajistit komunikaci v případě změn v termínu.


Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Z. o ochraně osobních údajů: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Mgr. Helena Šašková povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv § 21 Z. o ochraně osobních údajů: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Mgr. Heleny Šaškové potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu a výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Mgr. Helenu Šaškovou o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat omezení zpracování osobních údajů.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést u Mgr. Heleny Šaškové námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Mgr. Heleny Šaškové nebo jiných osob (dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Mgr. Heleny Šaškové.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Mgr. Heleny Šaškové a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V jakékoliv záležitosti týkající se zpracování osobních údajů má subjekt, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tímto je pro subjekty s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.